Rod Karplesů - Karsů na zámku v Unhošti

Naďa Malá | 21. 2. 2018 | 14.34 | 0 komentářů
Dědeček Karpeles (marně pátrám po křestním jméně dědy) koupil v Unhošti v roce 1883-4 unhošťský zámek a dvůr od Eduarda Bubeníčka, pro svého vnuka Jindřicha Karpelese. Ten se po dva roky toulal s nějakou divadelní společnosti, v které předtím hrál Eduard Vojan. Dědeček si pro Jindřicha dojel a stal se usedlým statkářem a továrníkem.
Přesto  mu  zůstal  herecký stav stále blízký. Udržoval přátelské styky se všemi staršími českými herci, s oběma bratry Buriánovými.  Dlouholetým  přítelem Jindřicha Karpelese byl Josef Šmaha často zde u něho  pobýval. Několikrát v Unhošti hrál. Vzpomínky na tuto dobu najdete od pí Šmídové a  Švarcové ve Zprávách Melicharova muzea č.2 1952.

 Jindřich  Karpeles byl   režisérem dramatického  odboru  Sokola v  Unhošti. Bylo to v době  když se hrávalo  v  hospodě   „U  Černého koně“ po přejmenování „Na Poště“. Byl  zakladatel  cyklistického odboru, zakladatel  klusácké  dráhy  na Letné (později zkrachovala.)  Bři  Karpelesové  a učitel  Hacker cvičíili  šerm na župním  sletě   v  Kladně v roce 1891 V roce 1905 ve střelbě na terč. Byli zakládajícímu členy cyklistického spolku v Unhošti z 31 členy.
 
.Když Jindřich  převzal   hospodářství  v Unhošti, stal se z něho hospodář,  něco opravil, něco přistavěl.
Zde je seznam:
1885  oprava  ovčína  
1886 nová střecha a oprava  usedlosti  ( stavitel. Fr. Langer)
1895 stavba prasečáku
1889 výměna rour do rybníka pod silnicí do cisterny v č. p. 156.
1890 stavba  chléva  pro  hovězí dobytek.
7.4. 1906  ZMĚNIL  JMÉNO S KARPELESE  NA KARS. V dobu byl hospodářem sám.
 Se svým společníkem Vítězslavem Heitlerem  vlastnil  olejnu   v  přilehlých  budovách  ve  Feldekovské  ulici. Firma Klarpeles & Heitler později  Kars & spol  v Unhošti.

Podnik byl založen 1. září 1885 jako  veřejná obchodní společnost k provozování olejny a obchodu kamenným  a dřevěným olejem. Veřejnými společníky byli Jindřich Karpeles (Kars), statkář v Unhošti. a Vítězslav) jindy  se píše  Siagfried nebo dokonce Žibřid) Heitler soukromník v Praze.

Jindřich Kars vystoupil z podniku dnem  31. prosince  1916 a součastně vstoupil 1. ledna  1917 jeho syn Robert Kars (tehdy četař pevnostního dělostřelectva) na jeho místa jako veřejný společník do firmy .Jejich název se změnil na „Kars  & Heitler“, výroba olejů a tuky  v Unhošti čp. 299.

Nový živnostenský list vydal okresní úřad v  Kladně  firmě Kars  & Heitler, veřejná obchodní společnost dne 14. 8. 1919 s označením předmětu živnostenského podnikání, výroba olejů a obchod  kamenným a dřevěným olejem : odpovědnými  zástupci firmy  byli  Žibřid  Heitler a  Robert Kars.

V roce 1926 byla výroba rozšířena a firmu Kars a Heitler (zodpovědný zástupce Robert Kars) obdržela od  okresního úřadu Kladno další druhé živnostenské oprávnění ze  dne 20.10. 1926 , znějící na tovární  výrobu   rostliných   olejů a pokrutin, obchod minerálními oleji a tuky a výroba mazadel na vozy.
Továrna byla zrušena v r. 1936 a její objekty rozprodány na  obytné  domy. ( vzdání se obou živností odhlásil Robert Kars  dodatečně až v roce  1940, přičemž své podání označil kromě uvedených činností ještě jako  obchod technickými barvami. V této době byl již Robert Kars jediným majitelem uvedené firmy.
 
V  té době  zde byl velmi rušný společenský život. Dcera Jindřicha měla dvě děti rozvedla se  provdala za lékaře MUDr.  Mandause. Děti si rozdělili ona si vzala dceru a manžel  syn odešli do Rakouska.

Když ovdověla, byla na tom špatně, její první muž jí podporoval.
Dlouhá léta jezdila do Unhoště k Langrovům- Javůrkoům. Říkávala:  kdyby to tatínek viděl, jak je zahrada zpustošena
 
O zámečku samém píše Zdeněk Wirt v soupise památek historických a uměleckých v  politickém  okrese Kladenském, Zámeček majetek  pana Karpelese je z poloviny XVIII.. Prostá fasáda o sedmi osách, vchod pravoúhlý s vypjatou římsou, okna s jednoduchými římsami polokruhem a trojúhelníkem vypjatými. Mansardová střecha s  vikýři. Uvnitř ploché stropy, pouze kuchyň je klenutá valená  do  pásu. Rokový krb s nástavcem a několik empírových kamen. Vikýře zmizely ze střechy neznámo kdy.
 
Podle svědectví pamětníků. Stropy měly dekorativní malířskou výzdobu. Za předsedy Boščáka a ekonoma  Stejskala byly malby na stropě obnovený,   v rohu   stála ještě krásná empírová  kamna.    Když  Boščák  a  Stejskal  byli  odejítI.
Přišel nový předseda Václav Boček ( ing. za tři roky bez maturity).(+  30.8.2017). Kamna nechal vyházet a strop zamalovat.
Dávno před tím porazil s traktorem křížek u Trojice. (Rozcestí    Svárov -   Červený Újezd.) Svědkyní byla paní Šebková  viděla s jakou zlobou  do  zboural..   Za jeho vlády bylo JZD Unhošť, spojeno z JZD Kamené  Žehrovice.
 
Zámeček byl obýván ještě za statkáře Haranta. Do padesátých let  XX. století.
 Major Harant byl  po  roce  1948  prohlášen za  kulaka a vystěhován do Ořechu. Byl mu   zakazán   vstup do Unhoště.  Byl to ten kdo  za revoluce zachránil  Unhošť před střetem z ozbrojenými  Němci. Tak se soudruzi odměnili.
 
Byl  to  ten kdo  zachránil  v revoluci Unhošť . Němce v klidu převedl přes Unhošť. Ještě dnes slyším jak cestou uklidňoval unhošťáky, než došel k těžce ozbrojeným   Němcům .Zato se mu komunisti odměnili!
Dnes je majitelem   ing. Karel Laski, zda je příbuzný nebo jeho maminka se  o Haranta a jeho setru starala, nevím. Je to zahaleno tajemstvím.
 
NEÚPLNÝ ROD Karpelesů:
Otec :    Zikmund Karpeles  * 1822,   manželka   Eleonora * 1821
 Děti:  Ludvig (Ludvík ) * 10. 6. 1839
Vilém * 1850  ( mlynář)  ženatý, manželka Berta , děti Jiří a Elsa.
Fridrich (Bedřich ) * 1851 mlynář
Hendrich (Jindřich)  Karpeles se narodil  7. dubna 1853 ve Velvarech  jako syn zámožného statkáře ve Velvarech.   Měl zemřít v  září 1926  v Unhošti.
Rudolf * 27.6. 1955 – sladovník
Gustav * 30. 8. 1857 mlynář -  zemřel
 Alois   * 1862  zemřel  22. 11. 1879
Theodor  *  1863.
Johanna  * 1865
 
Čerpáno: Archiv Kladno. Vlastivědný  sborník  „Unhošťsko  1938“ - Josef Hochman,
 Pražský ilustrovaný časopis.

N. Stejskalová- Malá

Komentáře

Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.